Saison 2003/2004
 
International
2003/2004
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August

Datum
Date

Anmeld.
Inscript
Disziplin
Discipline
Liga

GD
MG

Runde
Tour
P/R
P/A
Organisatoren
Organisateurs

04.10.2003

06.09.03 EQUIPE CADRE LNA

 

1) 150/15  

04.10.2003

06.09.03 EQUIPE LIBRE  LNB

 

  120/20  

04.10.2003

06.09.03 EQUIPE LIBRE LR

 

  80/25  

11.10.2003

13.09.03 A la Bande  1/2M  LN

 

quali. 60/25

St.Gallen

CGAB Genève

Selon inscription

18.10.2003

  EQUIPE CADRE LNA

 

2)    

 

  EQUIPE LIBRE  LNB

 

     

 

  EQUIPE LIBRE LR

 

     

25.10.2003

27.09.03 3-Bandes LNB

- 0.699

1. tour 30/50 Lausanne
Winterthur,
Selon.inscript.

 

  3-Bandes  LR

- 0.449

1. tour 20/50 Luzern,
selon inscription

01.11.2003

  EQUIPE CADRE LNA

 

3)    

 

  EQUIPE LIBRE  LNB

 

     

 

  EQUIPE LIBRE LR

 

     

07/08.
11.2003

Invit. par écrit 3-Bandes  LNA

0.700 +

1. tour 40/50 CGAB Genève,
Basel

07/08.
11.2003

  A la bande 1/2M LN

 

FINALE 60/25 Neuchâtel

15.11.2003

  EQUIPE CADRE LNA

 

4)    

 

  EQUIPE LIBRE  LNB

 

     

 

  EQUIPE LIBRE LR

 

     

21/22.
11.2003

25.10.03

Invit. par écrit

3-Bandes  LNA

 

  40/50 CGAB Genève,
La Chaux-de-F.

 

  3-Bandes  1/2 Match

 

quali. 25/50 Aarau,
selon inscription

 

  Juniors  

 

1. quali.    

29.11.2003

  EQUIPE CADRE LNA

 

5)    

 

  EQUIPE LIBRE  LNB

 

     

 

  EQUIPE LIBRE LR

 

     

06.12.2003

08.11.03 3-Bandes LNB

- 0.699

1. tour 30/50 Zürich,
CGAB Genève,
s. inscr.

 

08.11.03 3-Bandes LR

- 0.449

1. tour 20/50 Selon inscription

11-13.
12.2003

  3-Bandes  LNA

 

FINALE 40/50 Basel

 

  3-Bandes 1/2 Match

 

FINALE 25/50 Bienne

20.12.2003

  EQUIPE CADRE LNA

 

6)    

 

  EQUIPE LIBRE  LNB

 

     

 

  EQUIPE LIBRE LR

 

     

10.01.2004

14.12.03 Libre LR 1

- 7.99

1. tour 100/20 Winterthur,
CGAB Genève,
Selon inscription

 

14.12.03 Libre LR 2

- 2.99

1. tour 60/25 Lausanne, Aarau

17.01.2004

20.12.03 EQUIPE 3-Bandes LNA

4 joueurs

1) 40/50  

 

  EQUIPE 3-Bandes LNB

3 joueurs

  25/50  

24/25.
01.2004

  3-Bandes  LNB

 

FINALE 30/50 AlB Lausanne

 

  3-Bandes LR

 

FINALE 20/50 Selon qualification

 

Invit. par écrit Juniors  

 

2. quali.    

31.01.2004

  EQUIPE 3-Bandes LNA

4 joueurs

2) 40/50  

 

  EQUIPE 3-Bandes LNB

3 joueurs

  25/50  

07.02.2004

10.01.04 Libre LR 1

- 7.99

2. tour 100/20 Luzern
selon inscription

 

10.01.04 Libre LR 2

- 2.99

2. tour 60/25 Fribourg
CGAB Genève

14.02.2004

  EQUIPE 3-Bandes LNA

4 joueurs

3) 40/50  

 

  EQUIPE 3-Bandes LNB

3 joueurs

  25/50  

21.02.2004

Invit. par écrit Cadre 47/1 LNA

 

FINALE   CGAB Genève

22.02.2004

Invit. par écrit Cadre 71/2 LNA

 

FINALE   CGAB Genève

28.02.2004

  EQUIPE 3-Bandes LNA

4 joueurs

4) 40/50  

 

  EQUIPE 3-Bandes LNB

3 joueurs

  25/50  

06.03.2004

  Libre   LN

 

FINALE 150/15 Neuchâtel

 

  Libre   LR 1

 

FINALE 100/20 Bienne

 

  Libre   LR 2

 

FINALE 60/25 ALB Lausanne

13.03.2004

  EQUIPE 3-Bandes LNA

4 joueurs

5) 40/50  

 

  EQUIPE 3-Bandes LNB

3 joueurs

  25/50  

20.03.2004

22.02.04 Cadre  

6.00 +

quali. 120/ 15 Selon inscription

 

  Cadre  

- 5.99

quali. 80/ 20 Basel, CGAB Genève

 

  Coupe FSB (Libre) N/A

- 2.50

quali. 50/ 25 Fribourg,
selon inscription

27.03.2004

  EQUIPE 3-Bandes LNB

 

6)    

 

Invit. par écrit Junioren  

 

FINALE   ALB Lausanne

03.04.2004

Invit. par écrit Libre LNA

 

FINALE   Basel

03.04.2004

Invit. par écrit A la Bande LNA

 

FINALE   Basel

17/18.
04.2004

20.03.04

Coupe des vétérans

(60+)

 

Cadre
3-Band

FINALE   Basel

24.04.2004

  Coupe FSB  

 

FINALE 50/ 25 Plainpalais Genève

 

  Cadre LN

 

FINALE 150/ 15 ALB Lausanne

 

  Cadre LR

 

FINALE 100/ 20 Selon qualification

8./9.
05.2004

05.03.2004

 
Biathlon

Selon règlement spécial

Wird an alle Clubs geschickt

 

3-Band
5 Kegel

FINALE   La Chaux-de-Fonds

Inscription avec bulletin de versement officiel rouge:
Anmeldung mit offiziellem rotem Einzahlungsschein:

FSB/ Section Carambole
Commission technique
20-2934-8
BASEL


Einschreibegebühren/ Taxes d‘inscriptions:
  Equipes/ Mannschaften:                        Fr. 80.-
  Individuel/ Einzel:                                  Fr. 20.-
  Juniors/ Junioren:                                        --.-

LIZENZEN:        gültig bis :
LICENCES:       valables jusqu'au:            30.06.2004
 

NEU-BESTELLUNG :  COMMANDE :

(avec photo)
Zentralsekretariat SBV
Kriesbaumen 290c
3157 MILKEN